Isi Kandungan Pelajaran Asas-Asas Islam

PELAJARAN : Asas-Asas Islam
PERINGKAT : Diploma
BAHAGIAN : Satu

Kandungan Pelajaran

1. Islam Sebagai al Din
1.1 Kejadian manusia dan kelahiran agama
1.2 Pengertian Islam
1.3 Ruang lingkup ajaran Islam
1.4 Sumber-sumber ajaran Islam
1.5 Keistimewaan Islam berbanding dengan agama lain
1.6 Faktor manusia perlukan kepada Islam

2. Akidah Islam
2.1 Pengertian akidah Islam
2.2 Asas-asas akidah Islam
2.3 Pembinaan dan pengukuhan akidah Islam
2.4 Unsur-unsur yang merosakkan akidah
2.5 Peranan akidah dalam pembangunan ummah
2.6 Ajaran sesat di Malaysia

3. Syariah Islam
3.1 Pepgertian syariah
3.3 Tujuan Islam diturunkan (Maqasid syar'iyah)
3.3 Skop syariah Islam
3.4 Peranan syariah dalam pembangunan ummah
3.5 Keistimewaan syariat Islam

4. Pengertian Ibadah 
4.1 Pengertian ibadah
4.2 Pembahagian ibadah
4.3 Asas-asas ibadah
4.4 Kesan ibadah dalam kehidjpan Muslim
4.5 Tahsin ibadah

5. Akhlak Islam
5.1 Pengertian akhlak
5.2 Kategori akhlak
5.3 Pembinaan dan pemantapan akhlak
5.4 Cabaran dan penyelesaian dalam pembentukan akhlak
5.5 Amar ma'ruf nahi munar