Kandungan Pelajaran Asas Tamadun Islam

BAB PERTAMA: KONSEP TAMADUN ISLAM

a. Konsep Tamadun Islam

 1. Peristilahan perkataan Tamadun
 2. Asas Tamadun Islam
 3. Ciri-ciri Khusus TamadunIslam
 4. Faktor Kecemerlangan Tamadun
 5. Faktor Keruntuhan Tamadun
 6. Matlamat Tamadun Islam
 7. Sumber Tamadun Islam
b. Konsep Tamadun Barat

 1. Dasar Tamadun Barat
 2. Definisi Tamadun Barat
 3. Perbezaan Asas Tamadun Islam dan Barat
 4. Sejarah dan Falsafah Tamadun Barat
c. Nilai-Nilai Universal Dalam Sesebuah Tamadun

 1. Akhlak
 2. Alam Sekitar
 3. Ekonomi/Kebendaan
 4. Keadilan
 5. Keilmuan
 6. Kekeluargaan
 7. Kemanusiaan
 8. Kepercayaan
 9. Kerja
BAB DUA : INTERAKSI ANTARA TAMADUN

a. Faktor Interaksi
  • Ibadah/ziarah
  • Kesan Negatif
  • Kesan Positif
  • Keserasian antara tamadun
  • Pendidikan
  • Penjajahan
  • Perdagangan
  • Perkahwinan
b. Kesan Positif
c. Kesan Negatif
BAB TIGA : SUMBANGAN TAMADUN ISLAM 

a. Perkembangan Tamadun Islam

 1. Zaman Rasulullah S.A.W
 2. Di Mekah
 3. Di Madinah
 4. Khulafa’ ar-Rasyidin
 5. Kerajaan Bani Umaiyyah
 6. Kerajaan Abbasiyyah
 7. Kerajaan Uthmaniah
b. Sumbangan Tamadun Islam

 1. Spiritual
 2. Intelektual
 3. Perubatan
 4. Sains dan Teknologi
c. Kecemerlangan Tamadun Islam di Andalus

 1. Pembukaan Andalus
 2. Faktor-faktor perkembangan keilmuan di Andalus
 3. Cordova sebagai pusat kecemerlangan kegiatan keilmuan.
 4. Toledo sebagai pusat penterjemahan
 5. Jalan penyebaran tamadun Islam ke Eropah

BAB EMPAT : ISLAM DI ALAM MELAYU

a. Teori Kedatangan Islam

 1. Dari Arab/Parsi
 2. Dari China
 3. Dari India
b. Faktor Perkembangan Islam

 1. Kehebatan Islam
 2. Perdagangan
 3. Perkahwinan
 4. Penaklukan
 5. Pendakwah
 6. Sokongan Pemerintah
c. Pengaruh Islam di Alam Melayu

 1. Akidah / kepercayaan
 2. Politik dan pemerintahan
 3. Perundangan
 4. Pendidikan/Keilmuan
 5. Bahasa dan Tulisan Jawi
 6. Sosio budaya
 7. ekonomi
 8. Kesenian
d. Pusat kecemerlangan Islam di Alam Melayu

 1. Melaka
 2. Patani
 3. Aceh

BAB LIMA : TAMADUN MELAYU PENGASAS TAMADUN MALAYSIA
 1. Bangsa Melayu Menurut Perlembagaan
 2. Bahasa Melayu
 3. Jati diri Melayu
 4. Dasar pendidikan Negara
 5. Dasar kebudayaan Nasional

BAB ENAM : SISTEM ISLAM

a. Konsep kekeluargaan

 1. Pengertian keluarga
 2. Galakan Islam
 3. Hikmah perkahwinan
b. Islam Dalam Sistem Kemasyarakatan

 1. Kekeluargaan (ringkasan)
 2. Kejiranan
 3. Kemasyarakatan Islam 
 4. Sistem Kenegaraan
  • Islam dalam perlembagaan
  • Islam dalam politik
  • Islam dalam Pentadbiran
 5. Islam dalam ekonomi

BAB TUJUH: DUNIA ISLAM DAN CABARAN SEMASA 

 1. Ekonomi
 2. Globalisasi
 3. Hak Asasi dan Kebebasan beragama
 4. Islam Liberal
 5. Keagamaan
 6. Perpaduan
 7. Pluralisme Agama
 8. Politik
 9. Realiti dunia Islam kini
 10. Sosio-Budaya
 11. Strategi menghadapi cabaraAsas-Asas Islam


1. Islam Sebagai al Din

1.1 Kejadian manusia dan kelahiran agama
1.2 Pengertian Islam
1.3 Ruang lingkup ajaran Islam
1.4 Sumber-sumber ajaran Islam
1.5 Keistimewaan Islam berbanding dengan agama lain
1.6 Faktor manusia perlukan kepada Islam

2. Akidah Islam
2.1 Pengertian akidah Islam
2.2 Asas-asas akidah Islam
2.3 Pembinaan dan pengukuhan akidah Islam
2.4 Unsur-unsur yang merosakkan akidah
2.5 Peranan akidah dalam pembangunan ummah
2.6 Ajaran sesat di Malaysia

3. Syariah Islam
3.1 Pepgertian syariah
3.3 Tujuan Islam diturunkan (Maqasid syar'iyah)
3.3 Skop syariah Islam
3.4 Peranan syariah dalam pembangunan ummah
3.5 Keistimewaan syariat Islam

4. Pengertian Ibadah 
4.1 Pengertian ibadah
4.2 Pembahagian ibadah
4.3 Asas-asas ibadah
4.4 Kesan ibadah dalam kehidjpan Muslim
4.5 Tahsin ibadah

5. Akhlak Islam
5.1 Pengertian akhlak
5.2 Kategori akhlak
5.3 Pembinaan dan pemantapan akhlak
5.4 Cabaran dan penyelesaian dalam pembentukan akhlak
5.5 Amar ma'ruf nahi munkar

Abd Aziz bin Harjin

Contoh Rujukan

Sesebuah rujukan mestilah ada:

1. Penulis
2. Tahun diterbitkan
3. Tajuk buku
4. Tulis terjemahan jika terjemahan
5. Jilid jika ada
6. Tempat terbit
7. Penerbit

Contohnya seperti berikut:

Al-Bukhari, I. (1981). Sahih al-Bukhari (Vols. 1 - 4). (H. Z. al, Trans.) Jakarta: Penerbit Widjaya.

Baharom, N. b. (2002). Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Junaidi, M. (1995). Keutamaan Adab dan Amalan di Masjid. Selangor: Pustaka Ilmi, Batu Caves.

Mokhtar, S. A. (1997). Peranan Masjid Dalam Islam. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

Naisabury, A. H.-Q. (1994). Sahih Muslim. (K. A. Musthofa, Trans.) Kuala Lumpur: Victory Agencie.

Nor, M. F. (1992). Mengingkari Masjid. Alor Star: Kalam Ilham.

Quran, A. (1996). Tafsir Pimpinan al Rahman Kepada Pengertian al Quran 30 Juzuk. (S. A. Basmih, Trans.) Kuala Lumpur: Jabatan Hal Ehwal Islam.


Contoh Pendahuluan

Cara menulis pendahuluan ialah:

1. Tulis isi-isi penting esei
2. Isi berkenaan di dihuraikan
3. Kesemua isi tadi yang telah dihuraikan itu dicantumkan
4. Penjang pendahuluan 200 perkataan jika esei itu panjangnya 2,000 perkataan
5. Tujuan pendahuluan untuk memberi tahu pembaca apa yang anda ingin ditulis.
6. Tujuan penutup untuk memberi tahu pembaca apa yang anda telah tulis.Contoh Abstrak

ABSTRAKNabi Muhammad S.A.W memberi beberapa sebab yang dapat memasukkan seseorang itu ke syurga iaitu: Solat fardhu lima waktu, Puasa di bulan Ramadhan, Menjaga kemaluan, Bertanggung jawab kepada keluarga. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu agar solat lima waktu sehari semalam. Solat merupakan tiang agama bagi umat Islam. Barang sesiapa yang melakukan solat lima waktu tersebut maka dia telah menegakkan agamanya dan sesiapa yang meninggalkannya maka beerti dia telah merobohkan agamanya sendiri. Allah juga telah memperingatkan kita agar tidak menyibukkan diri dengan hanya mencari harta dunia sahaja sehingga kita lupa untuk menunaikan solat. Selain itu, Allah juga telah mewajibkan kita agar berpuasa di bulan ramadhan secara sempurna. Puasa ini merupakan salah satu rukun Islam yang amat dituntut. Puasa harus dilakukan dari terbit fajar hingga terbernam matahari. Kita juga harus berjaga-jaga daripada melakukan perkara-perkara yang makruh dan haram ketika berpuasa. Sebab ketiga yang memasukkan seseorang wanita itu ke syurga ialah sentiasa memelihara kehormatan. Kemudian sentiasa sentiasa menjaga akhlak kerana itu merupakan tunjang untuk menjamin rumah tangga yang bahagia.


Nota:
Supaya mudah faham abstrak ialah gabungan pendahuluan, keseluruhan tajuk, penutup dijadikan satu ringkasan dalam satu muka surat tanpa perenggan.


Contoh Isi Kandungan

Abstrak............................................................................1
Penghargaan....................................................................3
Pendahuluan....................................................................4
Rahsia Amalan Solehah
1.1 Menjaga aurat...........................................................6
1.2 Mendirikan solat dan menjaga solatnya...................8
1.3 Peraturan berpakaian................................................10
1.4 Menjaga pergaulan lelaki dan perempuan................11
1.5 Berbuat baik kepada Ibu bapa..................................13
1.6 Menghormati orang tua............................................16
1.7 Berzikir kepada Allah..............................................17
1.8 Memberi dan menjawab salam................................18
Penutup..........................................................................19
Rujukan..........................................................................20

Abd Aziz bin Harjin

Contoh muka hadapan (cover)

TAJUK:
AMALAN AHLI SYURGA

DISEDIAKAN UNTUK:
ABD AZIZ B HARJIN
PENSYARAH PENDIDIKAN ISLAM


DISEDIAKAN OLEH:
NURUL HALIMAH BT ZAINOL ABIDIN
2011123457
PROGRAM:
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN
BM111

TARIKH HANTAR:

11 SEPTEMBER 2013