Kandungan Pelajaran Asas Tamadun Islam


BAB PERTAMA: KONSEP TAMADUN ISLAM

a. Konsep Tamadun Islam
1.            Peristilahan perkataan Tamadun
2.            Asas Tamadun Islam
3.            Ciri-ciri Khusus TamadunIslam
4.            Faktor Kecemerlangan Tamadun
5.            Faktor Keruntuhan Tamadun
6.            Matlamat Tamadun Islam
7.            Sumber Tamadun Islam

b. Konsep Tamadun Barat
1.            Dasar Tamadun Barat
2.            Definisi Tamadun Barat
3.            Perbezaan Asas Tamadun Islam dan Barat
4.            Sejarah dan Falsafah Tamadun Barat

c. Nilai-Nilai Universal Dalam Sesebuah Tamadun
1.            Akhlak
2.            Alam Sekitar
3.            Ekonomi/Kebendaan
4.            Keadilan
5.            Keilmuan
6.            Kekeluargaan
7.            Kemanusiaan
8.            Kepercayaan
9.            Kerja

BAB DUA : INTERAKSI ANTARA TAMADUN
a. Faktor Interaksi
o        Ibadah/ziarah
o        Kesan Negatif
o        Kesan Positif
o        Keserasian antara tamadun
o        Pendidikan
o        Penjajahan
o        Perdagangan
o        Perkahwinan

b. Kesan Positif

c. Kesan Negatif

BAB TIGA : SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

a. Perkembangan Tamadun Islam
1.            Zaman Rasulullah S.A.W
2.            Di Mekah
3.            Di Madinah
4.            Khulafa’ ar-Rasyidin
5.            Kerajaan Bani Umaiyyah
6.            Kerajaan Abbasiyyah
7.            Kerajaan Uthmaniah

b. Sumbangan Tamadun Islam
1.            Spiritual
2.            Intelektual
3.            Perubatan
4.            Sains dan Teknologi

c. Kecemerlangan Tamadun Islam di Andalus
1.            Pembukaan Andalus
2.            Faktor-faktor perkembangan keilmuan di Andalus
3.            Cordova sebagai pusat kecemerlangan kegiatan keilmuan.
4.            Toledo sebagai pusat penterjemahan
5.            Jalan penyebaran tamadun Islam ke Eropah

BAB EMPAT : ISLAM DI ALAM MELAYU

a. Teori Kedatangan Islam
1.            Dari Arab/Parsi
2.            Dari China
3.            Dari India

b. Faktor Perkembangan Islam
1.            Kehebatan Islam
2.            Perdagangan
3.            Perkahwinan
4.            Penaklukan
5.            Pendakwah
6.            Sokongan Pemerintah

c. Pengaruh Islam di Alam Melayu
1.            Akidah / kepercayaan
2.            Politik dan pemerintahan
3.            Perundangan
4.            Pendidikan/Keilmuan
5.            Bahasa dan Tulisan Jawi
6.            Sosio budaya
7.            ekonomi
8.            Kesenian

d. Pusat kecemerlangan Islam di Alam Melayu
1.            Melaka
2.            Patani
3.            Aceh

BAB LIMA : TAMADUN MELAYU PENGASAS TAMADUN MALAYSIA
1.            Bangsa Melayu Menurut Perlembagaan
2.            Bahasa Melayu
3.            Jati diri Melayu
4.            Dasar pendidikan Negara
5.            Dasar kebudayaan Nasional

BAB ENAM : SISTEM ISLAM

a. Konsep kekeluargaan
1.            Pengertian keluarga
2.            Galakan Islam
3.            Hikmah perkahwinan

b. Islam Dalam Sistem Kemasyarakatan
1.            Kekeluargaan (ringkasan)
2.            Kejiranan
3.            Kemasyarakatan Islam 
4.            Sistem Kenegaraan
      1. Islam dalam perlembagaan
      2. Islam dalam politik
      3. Islam dalam Pentadbiran
5.            Islam dalam ekonomi

BAB TUJUH: DUNIA ISLAM DAN CABARAN SEMASA 
1.            Ekonomi
2.            Globalisasi
3.            Hak Asasi dan Kebebasan beragama
4.            Islam Liberal
5.            Keagamaan
6.            Perpaduan
7.            Pluralisme Agama
8.            Politik
9.            Realiti dunia Islam kini
10.          Sosio-Budaya
11.          Strategi menghadapi cabara

Ringkasan Nota

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206, 011-1070-4212, 011-1078-4731 (H)
04-988-2701 (P), 04-988-2597 (R)

Isi Kandungan : Asas-Asas Islam

1. Islam sebagai al Din

1.1 Kejadian manusia dan kelahiran agama
1.2 Pengertian Islam
1.3 Ruang lingkup ajaran Islam
1.4 Sumber-sumber ajaran Islam
1.5 Keistimewaan Islam berbanding dengan agama lain
1.6 Faktor manusia perlukan kepada Islam

2. Akidah Islam

2.1 Makrifatullah
2.2 Asas-asas akidah Islam
2.3 Pembinaan dan pengukuhan akidah Islam
2.4 Unsur-unsur yang merosakkan akidah
2.5 Peranan akidah dalam pembangunan ummah
2.6 Ajaran sesat di Malaysia

3. Syariah Islam

3.1 Pepgertian syariah
3.3 Tujuan Islam diturunkan (Maqasid syari'ah)
3.3 Skop syariah Islam
3.4 Peranan syariah dalam pembangunan ummah
3.5 Keistimewaan syariat Islam

4. Pengertian Ibadah

4.1 Pengertian ibadah
4.2 Pembahagian ibadah
4.3 Asas-asas ibadah
4.4 Kesan ibadah dalam kehidjpan Muslim
4.5 Tahsin ibadah

5. Akhlak Dalam Pembentukan jutidiri Muslim

5.1 Pengertian akhlak
5.2 Kategori akhlak
5.3 Ringkasan Tentang Akhlak Rasulullah s.a.w.
5.4 Cabaran dan penyelesaian dalam pembentukan akhlak
5.5 Amar ma'ruf nahi munkar


Wassalam

BUKU : ISLAM SEBAGAI AL DIN


BAHAN BACAAN 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206, 011-1070-4212, 011-1078-4731 (H)
04-988-2701 (P), 04-988-2597 (R)