Syarahan mingguan CTU 101

MINGGU 1
1. Tasawwur Islam

1.1 Islam sebagai al din
- Keperluan beragama
- Matlamat penciptaan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah
1.2 Pengertian Islam sebagai al din
1.3 Islam risalah para nabi
1.4 Islam sebagai cara hidup
- Hablum minallah
- Hablum minannas
1.5 Sumber ajaran Islam
- al Quran
- al Sunnah

MINGGU 2
1.6 Keistimewaan Islam
- Rabbani
- Syumul
- Universal
- Praktikal
- Wasatiyah

MINGGU 3
2. Akisah Islam

2.1 Pengertian akidah
2.3 Makrifatullah
- dalil aqli
- dalil naqli
2.3 Konsep syahadatain
- Pengertian syahadah
- Tuntutan syahadah pertama
- Konsep ilah

MINGGU 3
- Tuntutan syahadah kedua
- Rasul sebagai contoh
- Megamalkan sunnah
2.4 Perkara yang merosakkan akidah
- Iktikad
- Perkataan
- Perbuatan

MINGGU 4
2.5 Nubuwah
- Perutusan para rasul
- Penurunan wahyu
- Signifikan atau keperluan perutusan rasul

MINGGU 5
2.6 Ghaibiyat
- Beriman kepada perkara ghaib
- Implikasi keimanan kepada perkara ghaib
   - Ikhlas
   - Ihsan
   - Istiqamah
   - Tawakkal
   - dan lain-lain

MINGGU 6
2.7 Beriman keapda qada dan qadar
- Ibtila'
- Ikhtiar, tawakkal dan redha
- Kepentigan beriman kepada qada dan qadar

3. Ujian 1

MINGGU 7
4. Syariah Islam

4.1 Kepentingan syariah
4.2 Aplikasi syariah dalam kehidupan

MINGGU 8
5. Ibadah dalam Islam

5.1 Asas Ibadah
- Iman
- Ilmu
- Ihsan
5.2 Syarat Ibadah
5.3 Keistimewaan Ibadah
- Tiada perantaraan
- Tidak terikat kepada masa dan tempat
- Skop ibadah yang luas umum dan khusus
5.4 Kepentingan ibadah dalam kehidupan

MINGGU 9
6. Akhlak Islam

6.1 Peranan akhlak dalam kehidupan
- surah al Hujurat ayat 1-18
6.2 Pembinaan dan pengukuhan akhlak
- Pendidikan
- Pergaulan
- Persekitaran
- Pelaksanaan Ibadah
6.3 Cabaran pembinaan akhlak
- Dalaman
- Luaran
- Strageti menangani cabaran

MINGGU 10
7. Isu dan cabaran semasa umat Islam masa kini di Malaysia

7.1 Isu dan cabaran semasa
- Kajahilan
- Kemiskinan
- Media
- Hedonisme
- Budaya berhutang
- Pergaulan bebas

7.2 Strategi menangani cabaran
- Peranan Individu
- Peranan Keluarga
- Peranan masyarakat
- Peranan pemerintah

MINGGU 11
8. Analisa ayat al Quran

8.1 Analisa ayat al quran
- Akidah
- Syariah
- Ibadah
- Akhlak

MINGGU 12
9. Praktis talaqqi dan tasmi'

9.1 Praktis talaqqi dan tasmi' ayat al quran
- Bertalaqqi dan tasmik ayat 1-20 surah Yssin

MINGGU 13
9. Praktis talaqqi dan tasmi'

9.1 Praktis talaqqi dan tasmi' ayat al quran
- Bertalaqqi dan tasmik ayat 1-20 surah Yssin

MINGGU 14
9. Praktis talaqqi dan tasmi'

9.1 Praktis talaqqi dan tasmi' ayat al quran
- Bertalaqqi dan tasmik ayat 1-20 surah Yssin

MINGGU 15

Ujian 2

Wassalam

Perjalanan Kursus Mingguan IDA102

Minggu 1
Tajuk : Alam dan manusia
- Kejadian agama dari perspektif agama
- Kejadian agama dari perspektif barat (teori big bang)

Minggu 2
Tajuk : Alam dan manusia
- Kejadian manusia dari perspektif Islam
- Kejadian manusia dari perspektif sains (evolusi)

Minggu 3
Tajuk : Alam dan manusia
- Tanggung jawab sebagai manusia
   - Menjaga hubungan dengan tuhan
   - Menjaga hubungan sesama manusia
   - Menjaga hubungan dengan alam

Minggu 4
Tajuk : Manusia dan agama
- Keperluan manusia kepada agama
   - pengertian agama
   - fitrah manusia
   - kematian
   - manusia perlu peraturan
   - akal manusia tidak mampu mengetahui alam ghaib

Minggu 5
Tajuk : Manusia dan agama
- Agama samawi dan kitab-kitab suci
   - agama samawi (yahudi, kristian, islam)
- Agama budaya
- Kitab suci
   - Taurat
   - Injil
   - Zabur
   - al Quran

Minggu 6
Tajuk : Manusia dan agama
- Maqasid atau objektif agama
   - menjaga akal
   - menjaga agama
   - menjaga nyawa
   - menjaga maruah
   - menjaga harta

Ujian 1

Minggu 7
Tajuk : Konsep kepercayaan dan amalan
- Konsep kepercayaan dan keimanan
   - Pandangan Islam dan agama lain berkenaan
      = keimanan/tauhid
      = dosa dan pahala
      = rahbaniyyah
      = kehidupan selepas mati

Minggu 8
Tajuk : Konsep kepercayaan dan amalan
- Suruhan agama; melakukan kebaikan
- Tegahan agama; melakukan kerosakan

Minggu 9
Tajuk : Konsep kepercayaan dan amalan
- Sejarah umat terdahulu
   - Kaum 'Ad
   - Kaum thamud
   - Firaun

Minggu 10
Tajuk : Akhlak dan kehidupan manusia
- Maksud moral, etika dan akhlak
- Perbezaan antara moral, etika dan akhlak

Minggu 11
Tajuk : Akhlak dan kehidupan manusia
- Sumber akhlak; al quran dan al sunnah
- Pembahagian akhlak; mahmudah dan mazmumah
- Skop akhlak; akhlak dengan Allah, manusia dan alam

Minggu 12
Tajuk : Akhlak dan kehidupan manusia
- Pengaruh akhlak dalam kehidupan
- Akhlak para nabi dan rasul

Minggu 13
Tajuk : Cabaran dan penyelesaian isu kontemporari
- Pengaruh teknologi
- Pengaruh ideologi

Minggu 14
Tajuk : Cabaran dan penyelesaian isu kontemporari
- Sosio-budaya

Minggu 15 : Ujian 2Plan Kursus CTU101

1. Tasawwur Islam

1.1 Islam sebagai al din
- Keperluan beragama
- Matlamat penciptaan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah
1.2 Pengertian Islam sebagai al din
1.3 Islam risalah para nabi
1.4 Islam sebagai cara hidup
- Hablum minallah
- Hablum minannas
1.5 Sumber ajaran Islam
- al Quran
- al Sunnah
1.6 Keistimewaan Islam
- Rabbani
- Syumul
- Universal
- Praktikal
- Wasatiyah

2. Akisah Islam

2.1 Pengertian akidah
2.3 Makrifatullah
- dalil aqli
- dalil naqli
2.3 Konsep syahadatain
- Pengertian syahadah
- Tuntutan syahadah pertama
- Konsep ilah
- Tuntutan syahadah kedua
- Rasul sebagai contoh
- Megamalkan sunnah
2.4 Perkara yang merosakkan akidah
- Iktikad
- Perkataan
- Perbuatan
2.5 Nubuwah
- Perutusan para rasul
- Penurunan wahyu
- Signifikan atau keperluan perutusan rasul
2.6 Ghaibiyat
- Beriman kepada perkara ghaib
- Implikasi keimanan kepada perkara ghaib
   - Ikhlas
   - Ihsan
   - Istiqamah
   - Tawakkal
   - dan lain-lain
2.7 Beriman keapda qada dan qadar
- Ibtila'
- Ikhtiar, tawakkal dan redha
- Kepentigan beriman kepada qada dan qadar

3. Ujian 1

4. Syariah Islam

4.1 Kepentingan syariah
4.2 Aplikasi syariah dalam kehidupan

5. Ibadah dalam Islam

5.1 Asas Ibadah
- Iman
- Ilmu
- Ihsan
5.2 Syarat Ibadah
5.3 Keistimewaan Ibadah
- Tiada perantaraan
- Tidak terikat kepada masa dan tempat
- Skop ibadah yang luas umum dan khusus
5.4 Kepentingan ibadah dalam kehidupan

6. Akhlak Islam

6.1 Peranan akhlak dalam kehidupan
- surah al Hujurat ayat 1-18
6.2 Pembinaan dan pengukuhan akhlak
- Pendidikan
- Pergaulan
- Persekitaran
- Pelaksanaan Ibadah
6.3 Cabaran pembinaan akhlak
- Dalaman
- Luaran
- Strageti menangani cabaran

7. Isu dan cabaran semasa umat Islam masa kini di Malaysia

7.1 Isu dan cabaran semasa
- Kajahilan
- Kemiskinan
- Media
- Hedonisme
- Budaya berhutang
- Pergaulan bebas

7.2 Strategi menangani cabaran
- Peranan Individu
- Peranan Keluarga
- Peranan masyarakat
- Peranan pemerintah

8. Ibadah dalam Islam

8.1 Analisa ayat al quran
- Akidah
- Syariah
- Ibadah
- Akhlak

9. Ibadah dalam Islam

9.1 Praktis talaqqi dan tasmi' ayat al quran
- Bertalaqqi dan tasmik ayat 1-20 surah Yssin


Wassalam
BAHAN BACAAN 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206, 011-1070-4212, 011-1078-4731 (H)
04-988-2701 (P), 04-988-2597 (R)

Kandungan Pelajaran Asas Tamadun Islam


BAB PERTAMA: KONSEP TAMADUN ISLAM

a. Konsep Tamadun Islam
1.            Peristilahan perkataan Tamadun
2.            Asas Tamadun Islam
3.            Ciri-ciri Khusus TamadunIslam
4.            Faktor Kecemerlangan Tamadun
5.            Faktor Keruntuhan Tamadun
6.            Matlamat Tamadun Islam
7.            Sumber Tamadun Islam

b. Konsep Tamadun Barat
1.            Dasar Tamadun Barat
2.            Definisi Tamadun Barat
3.            Perbezaan Asas Tamadun Islam dan Barat
4.            Sejarah dan Falsafah Tamadun Barat

c. Nilai-Nilai Universal Dalam Sesebuah Tamadun
1.            Akhlak
2.            Alam Sekitar
3.            Ekonomi/Kebendaan
4.            Keadilan
5.            Keilmuan
6.            Kekeluargaan
7.            Kemanusiaan
8.            Kepercayaan
9.            Kerja

BAB DUA : INTERAKSI ANTARA TAMADUN
a. Faktor Interaksi
o        Ibadah/ziarah
o        Kesan Negatif
o        Kesan Positif
o        Keserasian antara tamadun
o        Pendidikan
o        Penjajahan
o        Perdagangan
o        Perkahwinan

b. Kesan Positif

c. Kesan Negatif

BAB TIGA : SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

a. Perkembangan Tamadun Islam
1.            Zaman Rasulullah S.A.W
2.            Di Mekah
3.            Di Madinah
4.            Khulafa’ ar-Rasyidin
5.            Kerajaan Bani Umaiyyah
6.            Kerajaan Abbasiyyah
7.            Kerajaan Uthmaniah

b. Sumbangan Tamadun Islam
1.            Spiritual
2.            Intelektual
3.            Perubatan
4.            Sains dan Teknologi

c. Kecemerlangan Tamadun Islam di Andalus
1.            Pembukaan Andalus
2.            Faktor-faktor perkembangan keilmuan di Andalus
3.            Cordova sebagai pusat kecemerlangan kegiatan keilmuan.
4.            Toledo sebagai pusat penterjemahan
5.            Jalan penyebaran tamadun Islam ke Eropah

BAB EMPAT : ISLAM DI ALAM MELAYU

a. Teori Kedatangan Islam
1.            Dari Arab/Parsi
2.            Dari China
3.            Dari India

b. Faktor Perkembangan Islam
1.            Kehebatan Islam
2.            Perdagangan
3.            Perkahwinan
4.            Penaklukan
5.            Pendakwah
6.            Sokongan Pemerintah

c. Pengaruh Islam di Alam Melayu
1.            Akidah / kepercayaan
2.            Politik dan pemerintahan
3.            Perundangan
4.            Pendidikan/Keilmuan
5.            Bahasa dan Tulisan Jawi
6.            Sosio budaya
7.            ekonomi
8.            Kesenian

d. Pusat kecemerlangan Islam di Alam Melayu
1.            Melaka
2.            Patani
3.            Aceh

BAB LIMA : TAMADUN MELAYU PENGASAS TAMADUN MALAYSIA
1.            Bangsa Melayu Menurut Perlembagaan
2.            Bahasa Melayu
3.            Jati diri Melayu
4.            Dasar pendidikan Negara
5.            Dasar kebudayaan Nasional

BAB ENAM : SISTEM ISLAM

a. Konsep kekeluargaan
1.            Pengertian keluarga
2.            Galakan Islam
3.            Hikmah perkahwinan

b. Islam Dalam Sistem Kemasyarakatan
1.            Kekeluargaan (ringkasan)
2.            Kejiranan
3.            Kemasyarakatan Islam 
4.            Sistem Kenegaraan
      1. Islam dalam perlembagaan
      2. Islam dalam politik
      3. Islam dalam Pentadbiran
5.            Islam dalam ekonomi

BAB TUJUH: DUNIA ISLAM DAN CABARAN SEMASA 
1.            Ekonomi
2.            Globalisasi
3.            Hak Asasi dan Kebebasan beragama
4.            Islam Liberal
5.            Keagamaan
6.            Perpaduan
7.            Pluralisme Agama
8.            Politik
9.            Realiti dunia Islam kini
10.          Sosio-Budaya
11.          Strategi menghadapi cabara

Ringkasan Nota

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206, 011-1070-4212, 011-1078-4731 (H)
04-988-2701 (P), 04-988-2597 (R)