Isi Kandungan : Asas-Asas Islam

1. Islam sebagai al Din

1.1 Kejadian manusia dan kelahiran agama
1.2 Pengertian Islam
1.3 Ruang lingkup ajaran Islam
1.4 Sumber-sumber ajaran Islam
1.5 Keistimewaan Islam berbanding dengan agama lain
1.6 Faktor manusia perlukan kepada Islam

2. Akidah Islam

2.1 Makrifatullah
2.2 Asas-asas akidah Islam
2.3 Pembinaan dan pengukuhan akidah Islam
2.4 Unsur-unsur yang merosakkan akidah
2.5 Peranan akidah dalam pembangunan ummah
2.6 Ajaran sesat di Malaysia

3. Syariah Islam

3.1 Pepgertian syariah
3.3 Tujuan Islam diturunkan (Maqasid syari'ah)
3.3 Skop syariah Islam
3.4 Peranan syariah dalam pembangunan ummah
3.5 Keistimewaan syariat Islam

4. Pengertian Ibadah

4.1 Pengertian ibadah
4.2 Pembahagian ibadah
4.3 Asas-asas ibadah
4.4 Kesan ibadah dalam kehidjpan Muslim
4.5 Tahsin ibadah

5. Akhlak Dalam Pembentukan jutidiri Muslim

5.1 Pengertian akhlak
5.2 Kategori akhlak
5.3 Ringkasan Tentang Akhlak Rasulullah s.a.w.
5.4 Cabaran dan penyelesaian dalam pembentukan akhlak
5.5 Amar ma'ruf nahi munkar


Wassalam

BUKU : ISLAM SEBAGAI AL DIN


BAHAN BACAAN 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206, 011-1070-4212, 011-1078-4731 (H)
04-988-2701 (P), 04-988-2597 (R)