Plan Kursus CTU101

1. Tasawwur Islam

1.1 Islam sebagai al din
- Keperluan beragama
- Matlamat penciptaan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah
1.2 Pengertian Islam sebagai al din
1.3 Islam risalah para nabi
1.4 Islam sebagai cara hidup
- Hablum minallah
- Hablum minannas
1.5 Sumber ajaran Islam
- al Quran
- al Sunnah
1.6 Keistimewaan Islam
- Rabbani
- Syumul
- Universal
- Praktikal
- Wasatiyah

2. Akisah Islam

2.1 Pengertian akidah
2.3 Makrifatullah
- dalil aqli
- dalil naqli
2.3 Konsep syahadatain
- Pengertian syahadah
- Tuntutan syahadah pertama
- Konsep ilah
- Tuntutan syahadah kedua
- Rasul sebagai contoh
- Megamalkan sunnah
2.4 Perkara yang merosakkan akidah
- Iktikad
- Perkataan
- Perbuatan
2.5 Nubuwah
- Perutusan para rasul
- Penurunan wahyu
- Signifikan atau keperluan perutusan rasul
2.6 Ghaibiyat
- Beriman kepada perkara ghaib
- Implikasi keimanan kepada perkara ghaib
   - Ikhlas
   - Ihsan
   - Istiqamah
   - Tawakkal
   - dan lain-lain
2.7 Beriman keapda qada dan qadar
- Ibtila'
- Ikhtiar, tawakkal dan redha
- Kepentigan beriman kepada qada dan qadar

3. Ujian 1

4. Syariah Islam

4.1 Kepentingan syariah
4.2 Aplikasi syariah dalam kehidupan

5. Ibadah dalam Islam

5.1 Asas Ibadah
- Iman
- Ilmu
- Ihsan
5.2 Syarat Ibadah
5.3 Keistimewaan Ibadah
- Tiada perantaraan
- Tidak terikat kepada masa dan tempat
- Skop ibadah yang luas umum dan khusus
5.4 Kepentingan ibadah dalam kehidupan

6. Akhlak Islam

6.1 Peranan akhlak dalam kehidupan
- surah al Hujurat ayat 1-18
6.2 Pembinaan dan pengukuhan akhlak
- Pendidikan
- Pergaulan
- Persekitaran
- Pelaksanaan Ibadah
6.3 Cabaran pembinaan akhlak
- Dalaman
- Luaran
- Strageti menangani cabaran

7. Isu dan cabaran semasa umat Islam masa kini di Malaysia

7.1 Isu dan cabaran semasa
- Kajahilan
- Kemiskinan
- Media
- Hedonisme
- Budaya berhutang
- Pergaulan bebas

7.2 Strategi menangani cabaran
- Peranan Individu
- Peranan Keluarga
- Peranan masyarakat
- Peranan pemerintah

8. Ibadah dalam Islam

8.1 Analisa ayat al quran
- Akidah
- Syariah
- Ibadah
- Akhlak

9. Ibadah dalam Islam

9.1 Praktis talaqqi dan tasmi' ayat al quran
- Bertalaqqi dan tasmik ayat 1-20 surah Yssin


Wassalam
BAHAN BACAAN 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206, 011-1070-4212, 011-1078-4731 (H)
04-988-2701 (P), 04-988-2597 (R)