Perjalanan Kursus Mingguan IDA102

Minggu 1
Tajuk : Alam dan manusia
- Kejadian agama dari perspektif agama
- Kejadian agama dari perspektif barat (teori big bang)

Minggu 2
Tajuk : Alam dan manusia
- Kejadian manusia dari perspektif Islam
- Kejadian manusia dari perspektif sains (evolusi)

Minggu 3
Tajuk : Alam dan manusia
- Tanggung jawab sebagai manusia
   - Menjaga hubungan dengan tuhan
   - Menjaga hubungan sesama manusia
   - Menjaga hubungan dengan alam

Minggu 4
Tajuk : Manusia dan agama
- Keperluan manusia kepada agama
   - pengertian agama
   - fitrah manusia
   - kematian
   - manusia perlu peraturan
   - akal manusia tidak mampu mengetahui alam ghaib

Minggu 5
Tajuk : Manusia dan agama
- Agama samawi dan kitab-kitab suci
   - agama samawi (yahudi, kristian, islam)
- Agama budaya
- Kitab suci
   - Taurat
   - Injil
   - Zabur
   - al Quran

Minggu 6
Tajuk : Manusia dan agama
- Maqasid atau objektif agama
   - menjaga akal
   - menjaga agama
   - menjaga nyawa
   - menjaga maruah
   - menjaga harta

Ujian 1

Minggu 7
Tajuk : Konsep kepercayaan dan amalan
- Konsep kepercayaan dan keimanan
   - Pandangan Islam dan agama lain berkenaan
      = keimanan/tauhid
      = dosa dan pahala
      = rahbaniyyah
      = kehidupan selepas mati

Minggu 8
Tajuk : Konsep kepercayaan dan amalan
- Suruhan agama; melakukan kebaikan
- Tegahan agama; melakukan kerosakan

Minggu 9
Tajuk : Konsep kepercayaan dan amalan
- Sejarah umat terdahulu
   - Kaum 'Ad
   - Kaum thamud
   - Firaun

Minggu 10
Tajuk : Akhlak dan kehidupan manusia
- Maksud moral, etika dan akhlak
- Perbezaan antara moral, etika dan akhlak

Minggu 11
Tajuk : Akhlak dan kehidupan manusia
- Sumber akhlak; al quran dan al sunnah
- Pembahagian akhlak; mahmudah dan mazmumah
- Skop akhlak; akhlak dengan Allah, manusia dan alam

Minggu 12
Tajuk : Akhlak dan kehidupan manusia
- Pengaruh akhlak dalam kehidupan
- Akhlak para nabi dan rasul

Minggu 13
Tajuk : Cabaran dan penyelesaian isu kontemporari
- Pengaruh teknologi
- Pengaruh ideologi

Minggu 14
Tajuk : Cabaran dan penyelesaian isu kontemporari
- Sosio-budaya

Minggu 15 : Ujian 2